Nyheter

Home/Nyheter/

Hus och Människor 2018

Den 14-15 mars arrangerade företaget Conservator i Kalmar två seminariedagar under rubriken ”Hus och Människor, Friska hus och fuktsäkert byggande”. Företaget firar 30 år i branschen. Antalet deltagare var drygt 100 personer och vi var tre stycken från från Botaniska Analysgruppen som deltog.

Dag ett började med fokus på hälsoeffekters koppling till innemiljö. Eftersom vi från Analysgruppen analyserar biologiskt material, så ligger ämnena för de de tre första föredragen närmast vårt intresseområde. Men även de övriga föredragen var givande och bidrog på olika sätt till att öka vår byggnadstekniska allmänbildning.

Först ut var professor Steven Nordin från Umeå Universitet. Hans föredrag berörde främst så kallad ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, OBO. Steven gick igenom tänkbara mekanismer och menade att allergiska reaktioner och toxiska effekter från mögel vanligen spelar ingen eller mycket liten roll i sammanhanget. Istället betonade han betydelsen av mekanismer där vårt nervsystem är inblandat på olika sätt. Exempel på detta är nocebo, klassisk betingning, neurogen inflammation, felattribuering och sensitivisering. Vi kan då få mer eller mindre svåra besvär när signaler gör att kroppen mobiliserar sitt försvar, trots att möglet i sig, enligt S. Nordin, egentligen inte är så farligt för oss. Han påpekade dock att även i dessa fall är själva symptomen högst verkliga och bör tas på allvar.

Andra föredraget hölls av Erica Bloom, dr i medicinsk mikrobiologi. Det berörde den komplexa kopplingen mellan mikroorganismer och hälsa, och varför det är så svårt att finna användbara dos-och responssamband. Det finns en hel mängd olika aspekter, både i människan och i byggnaden, att ta hänsyn till och som försvårar kopplingen. Bland annat finns oändligt många mikroorganismer. Enbart hos mögel existerar cirka 300 000 arter. Till det tillkommer en uppsjö av olika giftiga ämnen som mikroorganismerna kan producera om dessa utsätts för konkurrens. Många kemiska ämnen är också så pass instabila att dessa inte går att mäta. Viktigt är också additiva och förstärkande (synergi – och adjuvant) effekter och hon återkom flera gånger till coctail-effekten, och menade på att mikrofloran och eventuella emissioner förändras efter tid, vilket försvårar problematiken. I människan finns också olika känslighet, genetiska variationer och andra variationer som gör exponering av olika ämnen svåra att studera. Avslutningsvis menade E. Bloom att det finns inga optimala mätmetoder. Men eftersom det finns evidens för att människor blir sjuka i fuktskadade byggnader, så bör fokus ligga på att åtgärda dessa fuktskador istället för fokus på dos-och responssambandet.

I tredje föredraget hänvisade professor Dan Norbäck (Uppsala Universitet) till en rad olika epidemiologiska undersökningar som bekräftade att fukt och mögel i byggnader ökar risken för astma, luftvägsinfektioner och näsbesvär. Det finns evidens för att 10-15 % av andelen ny astma i vuxen befolkning i Europa beror på fukt/mögel i bostäder. I dessa översiktsartiklar fanns inga evidens för att de besvär som orsakas beror på psykologiska mekanismer. I en stor europeisk skolstudie (HESE) kunde man också konstatera att i de klassrum som hade > 300 cfu/m3 levande mögel fanns också högre andel astmasymtom. Och likt Erika Bloom avslutade Norbäck med att ”vi vet inte exakt vad som ökar risken för specifika symptom. Bara att dessa uppstår och att byggnaden därför måste åtgärdas.”

Eftermiddagen fortsatte med en sammanfattning av olika exempel på mer eller mindre dåliga byggtekniska lösningar. Vi fick vidare en inblick i Folkhälsomyndighetens vägledning om åtgärder vid fuktskador – allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken, rutiner för skolans egenkontroll samt en genomgång av SWESIAQ-modellen. Till kvällen gick till bords för att njuta av underhållning och en Ölandsbuffé på Glasverandan.

Dag två handlade om hållbart byggande och vikten av material – och metodval. Det konstaterades att många hus är felaktigt konstruerade och att felen uppstår i många fall redan på projekteringsstadiet. Tegel, fasader och betong avhandlades. Vi fick vidare höra om vattenläckage i fasader, klimatanpassning av välisolerade konstruktioner, fuktmätningar i betong samt om förebyggande av fuktskador och emissioner i nya golv. Dagen avslutades med ett tänkvärt och underhållande föredrag med visioner om framtiden samt en genomgång av hur Miljöbyggnad 2018 kan bidra till ett hållbarare byggande.

Vi vill tacka Eva Gustafsson och hennes medarbetare vid Conservator för ett mycket väl genomfört arrangemang med två väldigt trevliga och lärorika dagar.

Tack till alla som medverkade på vår IPM-turné!

Vecka 10 var vi ute på IPM-turné tillsammans med Clint Mattox, som tidigare arbetat som Greenkeeper men som nu är forskarstudent på Oregon State University. Vi anordnade event med föreläsningar och workshops på tre platser i Sverige. Vi diskuterade framförallt hur man kan uppnå högre greenkvalitet med mindre bekämpning.

Det blev många intressanta och givande möten och diskussioner och vi vill passa på att tacka er alla som var med och deltog!

Presentationerna från eventet finns nu publicerade här på vår hemsida

Välkommen till vår IPM-turné med Clint Mattox!

Högre greenkvalitet med mindre bekämpning?

Vi på Botaniska Analysgruppen är stolta och glada över att kunna meddela att Clint Mattox, som tidigare arbetat som Greenkeeper och som nu är forskarstudent på Oregon State University, kommer till Sverige i v 10. Clint forskar sedan 10 år tillbaka, med goda resultat, på alternativa metoder till fungicider för bekämpning av rosa snömögel.

Det är första gången som Clint kommer till Sverige och Botaniska Analysgruppen ordnar därför events på tre olika platser i landet:

 • Måndag 5 mars: Tom Tits Experiment, Södertälje

 • Onsdag 7 mars: Aeroseum, Göteborg

 • Torsdag 8 mars: Teknikens och sjöfartens hus, Malmö

Tid: kl 8.30 – ca 15.00
Kostnad: 1150 kr/person (exkl moms)
I priset ingår förutom intressanta föredrag även lunch och fika. Entréer ingår också i priset så när vi avslutar dagen har ni efteråt möjlighet att ta del av utställningar och guidade visningar.

Anmälan

Detta kommer vara en givande dag, inte bara för greenkeepers och klubbchefer utan för alla som är intresserade av miljöarbete för golfklubbar. Ta med dina kollegor och var med oss på en intressant dag! Antalet platser är begränsade så för att vara säker på att få en plats, anmäl dig och dina kollegor redan nu!

Sista anmälningsdag: 16 februari

Anmälan

Dagen kommer att innehålla följande föredrag och workshop:

 • History of Microdochium patch management. Global pesticide restrictions. Result of studies focusing on managing Microdochium patch on annual bluegrass putting greens. 
  Clint Mattox
 • Using Mineral Oils, Sulfur, and Phosphite to manage Microdochium patch on annual bluegrass putting greens in the absence of traditional fungicides.
  Clint Mattox
 • Gräs och stress – att använda stress som ett verktyg för att uppnå högklassiga golfbanor.
  Marina Usoltseva, VD Botaniska Analysgruppen
 • IPM for dummies
  Marina Usoltseva, VD Botaniska Analysgruppen
 • Workshop: Hur ska vi använda den kunskap vi fått från föreläsningarna?

Vårens utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Nu har vi spikat datumen för vårens utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna består av tre olika steg som även kan läsas var och en för sig.

Del 1: Praktisk utbildning
Spormätningar och materialprov, 7 feb kl 13-16

Del 2: Basutbildning
Mögel och hälsa, 21 feb kl 13-16

Del 3: Fördjupningsutbildning
Sanningar och myter om svartmögel, 21 mars kl 13-16

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig

Friska greener trots tufft klimat på de arktiska golfbanorna

Botaniska analysgruppen var nyligen och besökte två arktiska golfklubbar för att få en större inblick i hur det arktiska kustklimatet påverkar greenerna. De arktiska golfbanorna utsätts för ett tufft klimat med långa vintrar, starka vindar och salt vatten. De får kämpa hårt för att gräset ska övervintra och sedans etableras på våren igen efter den långa vintern.

Läs hela artikeln här

Kunskapsutbyte om vinterskador på golfbanor

En stor andel av de nordiska golfbanorna drabbas varje år av vinterskador vilket medför stora kostnader för golfklubbarna.

I november anordnade NIBO konferensen ”Winter stress management of turf grass” i Olso med ca 80 deltagare. Syftet med konferensen var att utbyta kunskaper kring vinterskador.
Botaniska analysgruppen var på plats för att delta i konferensen. Vi fick ta del av många intressanta presentationer från föredragshållare från både Skandinavien och USA. Bland de ämnen som togs upp var bland annat:

 • Hur kan man förebygga vinterstress?
 • Vad kostar vinterskadorna?
 • Är snömögel inte ett problem för de nordligaste golfbanorna?
 • Snösmältning med organiska eller kemiska salter?
 • Höstgödning
 • Användning av vinterdukar
 • Hur påverkar ljuset?
 • Vinterskador på olika grässorter

Konferensen bjöd på många intressanta och givande diskussioner och föredrag!

Vi utbyter kunskaper om partiklar i inomhusmiljön

Under det senaste året har en liten grupp bestående av läkare, några erfarna utredare av problematisk innemiljö och Botaniska Analysgruppen träffats regelbundet för kunskapsutbyte, framför allt med avseende på förekomst av partiklar i inomhusmiljön.

I vår tvärvetenskapliga arbetsgrupp lär vi oss av varandra om hur partiklarna uppträder inomhus i tid och rum, och hur olika analysresultat skall tolkas. Vi kommer framöver att dela med oss av våra kunskaper, i form av översiktsartiklar och utbildningar.

Här kan du läsa mer om partiklar i inomhusmiljön.

Öppettider runt jul och nyår på Botaniska Analysgruppen

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning.

Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd mellan jul och nyår, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka.

Stort gräs-evenemang i USA

I juli i år samlades 454 gräsforskare från hela världen i New Brunswick, New Jersey, för att delta i “International Turfgrass Research Congress”, en internationell kongress som organiseras sedan 2004 av International Turfgrass Society.

Temat för året var “Meeting the Challenges of a Changing Environment” och Skandinavien hade en stor närvaro på evenemanget, med presentationer från Tryggve Aamlid och Tatiana Espevig från det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk Institutt för bioekonomi), Maria Strandberg från STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) och Anne Mette Dahl Jensen från Köpenhamns Universitet.

Botaniska Analysgruppen representerades också på konventet där vi i samarbete med NIBIO presenterade en gemensam poster om gräs-sjukdomen ‘Dollar Spot’ och hur den kan ställa till med stora problem på golfgreener.

Artiklar i Greenbladet

Botaniska Analysgruppen ser fram emot att publicera en serie av artiklar i kommande nummer av Greenbladet ,som handlar om vad som togs upp på kongressen i New Brunswick.

Den första artikeln som publiceras berättar ett antal studier som presenterades på konventet. Artikeln återger bland annat NIBIO:s forskning om hur vinterskador påverkar greener i Norden samt de ekonomiska konsekvenser som följer. Den beskriver också en kanadensisk studie som har undersökt hur kemisk bekämpning kan ge upphov till resistenta växter, ett antal analyser på hur gödningsmedel påverkar olika svampar, undersökningar om svampen Dollar Spot och hur den kan behandlas av biologiska preparat samt hur man kommer tillrätta med silvermossa i greenen.

I nästkommande artiklar kan man exempelvis läsa om hur en golfbana kan fylla många olika funktioner, om en amerikansk greenkeeper som sköter vitgröegreener helt utan bekämpning ,samt hur verksamheten ser ut på en golfbana i New Jersey med en budget på 3,5 miljoner dollar.