Nyheter

Home/Nyheter/

Vårens och sommarens svampsituation

Snömögel
I de prover vi fått in under våren och försommaren har vi sett en hel del snömögel i form av sommarfusarium som har kommit i samband med regn. I år har våren generellt sett varit torr och när en stress växlas mot en annan stress gynnas snömöglet. Gräset är hungrigt och all näring har dränerats.

Torrfläckar
Nu under försommaren har flera klubbar i Stockholmstrakten drabbats av jobbiga torrfläckar vilka har uppkommit efter regn. Torrfläckarna utvecklades egentligen under vårens torka men började synas mer efter regn. Detta kan verka något förvirrande men beror på att när regnet väl kom började allt omkringliggande gräs växa jättebra medan gräset i torrfläckarna inte kom igång och växte.
Vi har sammanlagt fått in prover från sju olika greener med torrfläckar och vid en första anblick såg alla torrfläckar ut att vara Pythium root dysfunction. Vi hittade emellertid bara Pythium-problem i ett av sju prover. Det gäller ändå att vara observant eftersom torrfläckar kan provocera fram Pythium-utbrott.

Tidig dollar spot
I år har vi sett dollar spot väldigt tidigt på säsongen. Vi har fått in prover med dollar spot från två klubbar, en klubb i Småland och en i Stockholm. Det gäller alltså att redan nu vara uppmärksam vad gäller denna svamp. För att förebygga dollar spot bör man jobba med att motverka torkstress och att välta så ofta det går. Om man vältar mycket är det också viktigt att inte glömma bort att lufta greenerna för att undvika att drabbas av black layer.

Sommartider på Botaniska Analysgruppen

Labbet är öppet hela sommaren och det går bra att skicka eller lämna in prover som vanligt. Under v30 och 31 (25 juli till 6 augusti) är dock Marina på semester och den som vill ha lite djupare konsultation behöver därför kontakta Marina innan eller efter denna period.

Varma hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Nya priser för mykologitjänsterna

Sommartider på Botaniska Analysgruppen

Vi närmar vi oss semestertider och ser fram emot härliga sommardagar och välbehövlig vila. Under v. 26-32 har vi begränsad bemanning, och tidvis kan kontoret vara obemannat. Normalt finns vi på plats åtminstone mellan 09:00-15:00 varje helgfri vardag.

Under större delen av sommaren är även Institutionens huvudentré låst, så använd ingången på byggnadens vänstra sida (entré C, vänd mot Botaniska Trädgården). Där finns även en ringklocka.

  • Vill du vara säker på att få personlig hjälp, ring 031-786 26 67!

Ny prislista

Från halvårsskiftet, 1 juli 2022, har vi ny prislista.
Du hittar den nya prislistan här

Vi önskar er en skön sommar.

Varma hälsningar
Botaniska Analysgruppen

Mykologi och växtskydd
http://www.botaniskanalys.se
Besöksadress:
Carl Skottsbergs
Gata 22B
413 19 Göteborg

Post- och leveransadress:
Box 416,
405 30 Göteborg

Robert Daun

031-786 26 54
robert.daun@botaniskanalys.se

Elisabeth Gondel
031-786 26 57
elisabeth.gondel@botaniskanalys.se

Marina Usoltseva
0704-97 04 29
marina.usoltseva@botaniskanalys.se

Helena Lööf Andersson
031-786 26 67
0730-65 49 83
helena.loofandersson@botaniskanalys.se

Se upp för oseriösa mögeltest!

Se upp för oseriösa mögeltest!

På marknaden saluförs enkla mögeltest som innebär att man per post får hemsänt odlingsplattor vilka får stå öppna i de aktuella rummen under någon timme. Efter några dagar räknar man sedan antalet mögelkolonier som har utvecklats och beroende på antalet sägs det att man själv kan tolka och bedöma om mögelförekomsten i rumsluften är normal eller inte och detta utan utomhusreferens! Vid första påseendet kan detta kanske tyckas vara ett snabbt och enkelt sätt att få reda på hur mögelläget är.

När det gäller metoden med odlingsplattor (så kallad passiv sampling) finns flera invändningar. För det första behövs ett referensvärde från utomhusluften för att skilja ut de sporer och hyfer som kommer in via ventilations- och vädringsluften.  I vanlig utomhusluft finns nämligen alltid större eller mindre mängder mögelsporer och halterna varierar kraftigt mellan olika årstider men också mellan olika platser. Om man inte vet något om sporhalterna som för tillfället finns i utomhusluften i närområdet går det inte att avgöra vad som eventuellt har sitt ursprung i mögeltillväxt inomhus. För att särskilja en torr och oskadad miljö från en med fuktskador, jämförs också de olika mögelslagen inomhus med utomhusfloran. Ofta är specifika mögelsorter representerade i högre grad i fuktskadade miljöer, jämfört med en torr och oskadad miljö.  För att kunna identifiera olika mögelsorter på en odlingsplatta behövs både lång erfarenhet och tillgång till bra mikroskop.

Vi har fått in exempel på provsvar från mögelanalyser där ett fåtal kolonier sägs indikera fuktskada. I provsvaret finns arter som är vanliga i utomhusluften men det finns inga referenser till varför detta resultat tolkas som indikation på en fuktskada.

Tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg har vi skrivit en artikel (1) i tidningen Bygg & Teknik om våra gemensamma erfarenheter av mätningar av mögelsporhalter i rumsluft. Vi konstaterade då bland annat att endast två metoder hade förutsättningar att ge ett kvantitativt mått på mikrobiell aktivitet, nämligen spormätningar med RCS-sampler och DNA-analyser av damm.

Till skillnad från testerna med odlingsplattor, är tester med RCS Sampler är en så kallad aktiv mätmetod. Här är den totala luftmängden som strömmar in mot näringsmediet känd (och angiven i sporer/m3 luft), och ett jämförande referensprov i utomhusluften inhämtas alltid samtidigt som inomhusproverna tas. I den passiva metoden går det inte att exakt ange totalantal sporer eftersom den inte anger den totala luftvolymen. Hur luften för tillfället rör sig i det undersökta rummet påverkar också resultatet starkt och oförutsägbart vid en passiv mätning. Utöver detta riskerar tyngre sporer att bli överrepresenterade i den passiva samplingen (till skillnad från en aktiv) och man kan helt missa småsporiga mögelslag som exempelvis Aspergillus och Penicillium vilka är bland de absolut viktigaste indikatorerna på fukt- och mögelskador i byggnader.

Det finns många metoder på marknaden som riskerar att ge kunder felaktiga svar – och konsekvensen kan bli att angrepp förbises – eller att kostsamma och onödiga renoveringar görs. Därför är det viktigt att välja rätt mätmetod som är lämpligt för ändamålet. Det ställer också krav på konsultens kunskap så att onödiga feltolkningar kan undvikas

Referenser
(1) Andersson, J-E. et al (2019) Erfarenheter av mätningar av mögel som ett led i en byggnadsteknisk undersökning. Bygg & Teknik nr 8 pp. 52–55(2) Yamamoto, N. et al. (2011)  Comparison of quantitative airborne fungi measurements by active and passive sampling metods. Journal of Aerosol Science 42 pp. 499–507

Gynna vilda pollinatörer på golfbanan!

Att anlägga en äng på golfbanan

Förr var blomstrande ängar ett vanligt inslag i den svenska naturen. De senaste decenniernas rationalisering av jordbruket har emellertid inneburit att naturtypen mer eller mindre försvunnit, och med den, mångfalden av olika pollinatörer. Trots omfattande insatser har den negativa trenden fortsatt. Som ett exempel bedöms en tredjedel av våra vilda svenska bin vara hotade.

För att vända trenden behövs lösningar på flera nivåer. Här kan svenska golfbanor vara med och göra betydande insatser. Golfbanor har unika möjligheter att anlägga blommande ängar. Det kan locka fler målgrupper till spel, och det samtidigt som man bidrar till en hållbar utveckling.

Innan processen sätter igång kan det vara bra att få med berörda medlemmar och personal. Bjud in alla till ett möte! Finns det medlemmar eller externa aktörer som kan bidra med värdefull information om ängar (t ex vilka lokala ängsväxter trivs just här och var trivs vildbin)? Undersök om det finns andra enkla och billiga men kraftfulla projekt som kan bidra till ökad biodiversitet (t ex insektshotell, döda träd och holkar). Kanske är det möjligt att få med personer som kan ställa upp på ideell basis, t ex inom hembygdsföreningen eller om det finns någon lokal botanisk förening? Välj sedan ut de förslag som är enkla att genomföra och som gör mest nytta för den biologiska mångfalden på banan.

Hur anläggs ängen
För att anlägga en äng krävs inga stora ytor, men välj platsen med omsorg. Ängsblommorna och insekterna gynnas av att ängen ligger i soligt och vindstilla läge. Finns sandblottor i närheten är det bra då flera vildbin bygger sina bon i sanden. Du kan också skrapa av det översta jordlagret så att sanden blottas eller så kan sandhögar läggas ut i solbelyst läge (använd gärna finkornig ”sandlådesand”). För trädbyggande vildbin kan torra lövträdsstockar med fördel också placeras ut invid banan. Många arter anlägger nämligen sina bon i små håligheter i gamla träd eller i död ved.

Länsstyrelsen i Skåne rekommenderar att ängsblommor sås in i ruffar eller i högruffar då dessa sällan klipps och inte behandlas kemiskt. Ytorna bör dock ”störas” så att jorden blottläggs, annars konkurreras örterna ut. Vid nyanläggning kan vegetationen schaktas bort så att jorden blir bar. Ett annat sätt är att gräva bort gräset i rutor på minst 1 x 1 meter innan fröer sås in. Tänk också på att ängsväxter trivs på mager mark så det gäller att inte gödsla (!).

Välj alltid fröer eller småplantor från inhemska växter. Gärna lokala sorter som finns i din omgivning (här kan t ex insatta medlemmar bidra med specifik kunskap) eftersom dessa är anpassade efter de pollinatörer som finns i omgivningen. Finns rester av den gamla floran kvar på området är det bra att låta den stå kvar (eller samla in fröer för nysådd). På marknaden finns också olika fröblandningar som är anpassade efter olika jordarter och hur fuktig marken är under högsommaren. Pratensis AB3 är ett exempel på en seriös aktör som har svenskt genetisk material av riktiga ängsväxter.

Tidpunkten för sådd är augusti-september eller under våren i april-maj. Våren innebär dock mer passning med vattenkannan. Eftersom utsädesmängden är låg (3–3,5 g/ m²) är det lämpligt att blanda upp fröet med lika stor del fyllnadsmaterial, som till exempel sågspån, vetekli eller sand för att få en jämn fördelning av fröet på ytan och för att man ska kunna se var man redan sått2.

Ängar ska slås eller klippas efter blomningen, dock inte förrän örterna hunnit sätta frö. Det varierar givetvis i tid, men i slutet juli eller i början av augusti brukar vara en lämplig tid. Låt klippet ligga kvar några dagar till en vecka innan det tas bort, så växterna hinner släppa sina frön.

Anläggningen av äng är en process som tar några år, men ett gott resultat brukar uppnås ”redan” efter tre år.

Länkar och bilder

1) Länk till åtgärder för vildbin, om sandblottor, stockar och ängsblommor (Länsstyrelsen)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5e83a30f169d90292dff156/1606900995235/Hj%C3%A4lp%20v%C3%A5ra%20vilda%20bin_faktabroschyr_webb_tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf

2) Länk till praktisk handledning från gräsytor till äng (Naturskyddsföreningen)
https://old.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fran_grasytor_till_angar_2020_07_06.pdf

3) Länk till företaget Pratensis hemsida (ett företag som säljer ängsfröer och som även har bra information om ängar)
http://www.pratensis.se/artikel/hur-anlaggs-angen

Anmäl dig till utbildning 18/11

Passa på att anmäla dig!

Kom på höstens utbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi, torsdagen 18/11. Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för samspelet mellan mögel och hälsa.

Utbildningarna består av två delar, som hålls under samma dag.  Du kan anmäla dig till en heldagsutbildning, eller bara till en av delarna om det passar dig bättre.

  •  Teori kl 9-14: Du får en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö.. Vi diskuterar lagar och regler som rör dessa frågor och förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.
  • Praktik 14-16: Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och träning i provtagningsmetodik, samt hur man  tolkar analysresultaten.

Fördärv i det fördolda

När ärenden gällande rötsvampar kommer in för analys är det framför allt frågor om äkta hussvamp som dominerar. Till synes verkar de övriga rötsvamparna tämligen ointressanta för den oinvigde, men dessa kan också skada byggnader och flera av dem kan också vara mycket destruktiva. I den här texten tar vi upp några vanligt förekommande rötsvampar. Vi kommer att visa att gruppen rötsvampar är mycket mångformig, men att dess medlemmar har just själva vednedbrytningen gemensamt.

Läs mer

Nytt preparat mot svamp – Fungicininformation Maj 2021

Nytt preparat mot svamp! Vi bjuder på ett före & efterprov till de 20 första kunderna som använder preparatet!

Den 19 mars 2021 godkändes svampmedlet Ascernity. Vi vill samla vår egen erfarenhet från svenska banor och svampar! När och om du har behov att bekämpa snömögel, sommarfusarium, antraknos eller dollar spot, så kan du kontakta oss så skickar vi en fraktsedel till ett före- och ett efterprov (det vill säga till ett prov som tas före bekämpning och ett prov som tas efter bekämpning). Detta erbjudande gäller de 20 första kunderna som kontaktar oss via mail eller telefon.

Mail: elisabeth.gondel@botaniskanalys.se

Telefon: 031-786 26 57

I brist på varmare tider

I år fick vi en kallare och mer snörik vinter än vanligt. För många banor runt om i Sverige har detta medfört mycket kraftiga snömögelskador som framförallt har blivit synliga efter snösmältningen i slutet av februari. Skadorna som uppstått är orsakade av vanligt rosa snömögel, Microdochium nivale. Endast i ett fall har vi sett grått snömögel.

Enligt nuvarande väderleksprognos finns äntligen tendenser till en viss stabilisering av vädret, som annars har varit mycket kallt och blött under maj månad. Även april har varit förhållandevis kall och torr på sina ställen, eller kall och blöt. Kylan har naturligtvis försvårat vårstarten för flera klubbar, och skador har fått svårt att växa ihop. Det har också inneburit en stor utmaning för många greenkeepers som har fått senarelägga viktiga skötselåtgärder. Men, med lite tur, så gäller dagens väderleksprognos för den närmaste tiden. Får greenerna lite värme och kärlek, så kommer snömögelangreppen till sist börja avta och läka ihop.

Uppdaterad fungicidinformation på hemsidan

Nu har vi uppdaterat fungicidinformationen på hemsidan. Klicka dig fram så kan du läsa om vad som gäller just nu.

Läs mer!

Svampkollen:

Äkta hussvamp byter namn

Den tidigare vedertagna stavningen ‘Serpula lacrymans’ (med “y”) har genom ett internationellt kongressbeslut ändrats från och med år 2012 så att namnet numera skall stavas Serpula lacrimans (med “i”). Detta påverkar givetvis inte på något sätt svampen i fråga, utan bara hur vi refererar till den i skrift. Vi som arbetar på Botaniska Analysgruppen har helt nyligen blivit medvetna om att stavningen förändrats, och kommer framöver enbart att använda den nu korrekta stavningen. Vi uppmanar alla andra som har skäl att skriva om denna svamp att göra detsamma. Om ni önskar veta mera om vad namnändringen beror på så följer en förklaring här.

Sagan om snömöglet som försvann


Dagen blir kortare och kortare, det blåser en blöt och kulen vind och på Botaniska Analysgruppen ligger de sista höstproverna och inkuberar i laboratoriet. Men något är inte riktigt som det ska vara på hösten – var är allt snömögel?

Vädret
September månad var på de flesta håll mycket torr och först i oktober föll kraftig nederbörd i stora delar av landet, med extremt blött väder i vissa regioner. Både det torra vädret i september och oktobers kraftiga regnväder, gav ett lägre generellt svamptryck på banorna och specifikt lägre förekomst av snömögel än en vanlig höst. Detta gör också att vi har sett mycket lite snömögel i prover från omkringliggande områden, såsom fairway och tee.

Skötseln
Det flesta håller en mycket hög nivå, vad gäller IPM-skötsel och vi är alltid lika glada att kunna rapportera att arbetet med skötseln, ger resultat i form av lägre svampnivåer. Till skillnad från vad många av oss människor känner, har gräset inte varit stressat under hösten. Istället har det njutit av en högre klipphöjd, färre spelare och några härliga luftningar.

Eliten
På många klubbar har man vart mycket noggrann med att lägga ut Instrata Elite i god tid, och under rätt väderlek, för att det ska ha optimal effekt på snömöglet.

Det ska tyvärr sägas att frånvaron kan bli kort, eftersom november, enligt SMHI, kommer bli en torrare månad. Sannolikt är det så att snömöglet snart åter gästar banorna.


 

Fula skador efter behandling

Ibland händer det att vi får samtal om att skadorna som behandlats med systemiska preparat ser fulare ut, än vad de gjorde dessförinnan. Detta trots att vi i proverna ser att svampen har dött. Hur kan det komma sig?

En skada på green uppstår genom att en svamp växer till i en fläck och angriper enskilda gräsplantor, som blir gula eller vissnar. När tillräckligt många gräsplantor inte längre är gröna, syns det som en fläck. Systemiska preparat dödar svampen, men eftersom även död svamp kan vara toxiskt för gräset kan plantorna fortsätta att vissna en kort tid efter att preparatet har använts. Skadan ser då fulare ut. Vad som däremot inte händer är att skadorna växer sig mycket större, eftersom svampen som skulle växa, är död.

Efter en tid har svampresterna har svampresterna sköljts bort av regn eller ätits upp av jordbakterier och gräset återhämtar sig. Det här går förstås hand i hand med hur viktigt det är att arbeta förebyggande, om man helt vill undvika svampsymptom.


Vad händer med Clint?

Vi tycker fortfarande att det är mycket tråkigt att vi var tvungna att ställa in vår utbildning, med Clint Mattox, som skulle ha ägt rum nu i Oktober. Han mår bra och är hemma i Indiana och forskar och undervisar för fullt. Vi hoppas kunna hålla utbildningen i februari istället och om omständigheterna tillåter vill Clint gärna vara med. För dem av er som vill ha mer Mattox i era liv, eller som inte kan vänta så länge som till februari, håller han snart en internetbaserad kurs som riktar sig till nya greenkepers, med gott om matnyttig information även för den erfarne. Kursen pågår mellan 9 november och 18 december, hålls på engelska och kostar $385 dollar att delta i.

Se länken för mer information och registrering